Skip to main content

Glidskydd

Last Updated on 2023-12-29 by Admin

Glidskydd ska vara placerat vid takfoten för att hindra markstegen från att glida bakåt eller åt sidan. Det ska vara CE-märkt och uppfylla gällande standard. Glidskyddet får inte vara monterat i hängrännan.

Utdrag ur SIS 831432:2014

  1. Placering

Glidskydd placeras i takfot ovanför hängränna eller på vertikala ytor under hängränna. Glidskyddet ska placeras vid sidan av den anslutande takstegen. Vid taklutning överstigande 45 grader får glidskyddet placeras så att den lösa stegen står rakt under takstegen.

  1. Mått

Glidskydd ska passa för anliggande stege enligt SS 2091 med högsta invändiga nått 440 mm.

  1. Utformning

När stege är rest mot glidskyddet ska glidskyddet hindra stegen att glida i sidled i båda riktningar eller att falla bakåt, ut från husväggen eller att glida utåt nedtill. Ensidiga glidskydd ska vara monterade så att anliggande stege inte kan vippa, stegens bägge stegsidor ska ligga an mot takkant eller motsvarande.

  1. Hållfasthet

Glidskydd med sin infästning ska tåla en vertikal punktlast av 1 kN utan att permanent deformeras och utan att skador uppstår i infästningen.

  1. Material

Material till glidskydd och dess infästningssystem ska vara av metall och resistent mot korrosion samt resistent mot atmosfärisk och klimatisk påverkan. Materialets hållfasthet ska minst motsvara varmförzinkat stål med 50 µm ytskikt. Delar av infästningssystemet kan vara av trä. Trädetaljer ska vara skyddade mot atmosfärisk och klimatisk påverkan.

Rubrik

Text

Länkar

Länkar här