Skip to main content

Sotningstaxan

Sotningsavgiften är en kommunal avgift beslutad med stöd av Lagen om skydd mot olyckor (3 kap 6 §). Avgiften är uppdelad i tre delmoment:

1) grundavgift,

2) objektsavgift

3) ev. tilläggsavgifter.

Taxan förutsätter att fördelning av avgifter skall ske så att alla kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge skall betala samma avgifter. Det kallas likställighetsprincipen och är en del av kommunallagen (2 kap 3 §).

Grundavgift

Grundavgiften eller inställelseavgiften skall täcka de indirekta kostnader som en förrättning medför. Exempel på dessa kostnader är transportkostnader, diarieföring, föredragningar, avgiftsdebitering. personalomkostnader, utbildning, lokalkostnader, kapitalkostnader, datadrift och administrationskostnader. Avgiften härstammar från en beräkningsgrund från 1974, senast reviderad 1987. Objektsavgift

Taxan bygger på att det första objektet vid varje besök bär den största andelen av de direkta kostnader besöket medför. Exempel på dessa kostnader är direkta personalkostnader, material och utrustning, försäkringar, förberedelser och rapportering. Tillkommande objekt vid samma besök bär en mindre del av totalkostnaden eftersom t ex förflyttningar inom fastigheten täcks av kostnaden för det första objektet.

Tilläggsavgifter

Det kan tillkomma andra avgifter utöver direkta objektsavgifterna. Det kan vara tillägg för att objektet avviker från normal konstruktion eller utseende, omhändertagande av avfall eller avvikelser som gör administrationen av förrättningen mera omfattande än normalt. Även avgift för extra inställelse och arbete utom normal arbetstid ingår här.

Beslut om taxan

Kommunfullmäktige har till uppgift att fatta beslut om avgifter för kommunal verksamhet. Taxebeslutet fungerar som en norm som bestämmer avgiften i varje enskilt fall.

När kommunfullmäktige beslutar om en taxa, så är det en ensidig offentligrättslig handling. Det är kommunfullmäktige som avgör hur stort det totala avgiftsuttaget skall vara och hur det skall fördelas. Taxan är då ett ensidigt bestämt avtalsvillkor. Den enskilde blir då skyldig att ta emot vissa obligatoriska kommunala prestationer, bland annat sotning och brandskyddskontroll. Den beslutade taxan blir då bindande för den enskilde oavsett om det finns ett avtal eller inte.

Taxehöjning

Avgiften revideras årligen efter förhandlingar mellan Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund. Avgiftshöjningen, kallat sotningsindex, publiceras varje år till den 1 april.

Historiska taxor

Vi har en beskrivning om hur ersättningen för utfört sotningsarbete har varierat genom åren. Om du vill läsa mer om gamla tiders sotningstaxor hitta du det här →

Hur bestäms taxan

Det finns också en beskrivning om hur en kommun ska tänka när man bestämmer storleken på kommunala avgifter, däribland sotningstaxen.

Läs mer här ▶️