Skip to main content

Obligatorisk ventilationskontroll – OVK

Last Updated on 2024-01-02 by Admin

Vi genomför OVK besiktningar

Frisk luft och bra kvalitet på inomhusluften är viktigt för att barn och vuxna ska må bra. Därför ska OVK-besiktningar utföras i alla byggnader med regelbundna intervall, för att säkerställa att inomhusklimatet är hälsosamt och att ventilationen fungerar som den ska. Kontrollerna är obligatoriska och genomförs mot uppställda minimikrav på luftflöden och funktion. Det är den som äger fastigheten, till exempel bostadsrättsföreningen, som ansvarar för att besiktningarna utförs enligt lagstiftningen.

Hur går en obligatorisk ventilationskontroll till?

Besiktningen utförs av en besiktningsingenjör som är certifierad att utföra funktionskontroller, en så kallad funktionskontrollant. OVK-kontrollen går till på följande vis:

  1. Funktionskontrollanten går igenom fastigheten och för protokoll över alla ventiler och don. Kontrollanten mäter också luftflöden vid mekanisk ventilation och fläktar på taket eller i fläktrum.
  2. Ett exemplar av protokollet lämnas till byggnadens ägare och ett exemplar skickas till kommunens byggnadsnämnd.
  3. Funktionskontrollanten utfärdar ett intyg med datum för kontrollen, som byggnadens ägare ska sätta upp väl synligt i byggnaden, exempelvis i entrén.

OVK besiktningsregler

Kravet på obligatorisk ventilationskontroll finns sedan 1991 och reglerna för OVK kan hittas i Boverkets regelsamling. Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet och övervakar att OVK efterlevs och att besiktningsingenjören utför sitt arbete korrekt. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om ventilationsbesiktning, eller inte åtgärdar påtalade brister, kan kommunen med stöd av plan- och bygglagen (PBL), beordra ägaren att rätta till bristerna. ​

OVK besiktningsintervall – när ska obligatorisk ventilationskontroll genomföras?

OVK genomförs i tidsintervaller av tre, alternativt sex år, beroende på verksamhet och typ av ventilationssystem.

Besiktningsintervall OVK    
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S, F, FX-ventilation 3 år
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT, FTX-ventilation 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, S-ventilation 6 år
En- och tvåbostadshus med FX, FT, FTX-ventilation endast kontroll för nybyggnad/nyinstallation 

Vad betyder de olika OVK förkortningarna?

S-ventilation: självdragsventilation

F-ventilation: fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda

FT-ventilation: fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda

FX-ventilation: F-ventilation med värmeåtervinning

FTX-ventilation: FT-ventilation med värmeåtervinning

Rubrik

Text

Länkar

Länkar här