Skip to main content

Statusbesiktning

Last Updated on 2024-01-05 by Admin

Du kan beställa en statusbesiktning av din eldstad om du vill säkerställa att allt står rätt till och den är säker att elda i. Observera att en beställd statusbesiktning inte ersätter den lagstadgade brandskyddskontrollen.

Under vid en statuskontroll ställs kraven på tillträdesanordningar i enlighet med då gällande bygglagstiftning med underliggande författningar som gällde då bygglovet beviljades. För mer detaljerad vägledning om vilka krav som ställts på äldre byggnader hänvisas till Boverkets Rapport 2000:1 (kattbroschyren) som kan laddas hem från Boverket.se I nedan angivna bedömningsgrunder finns ökade krav med stöd av arbetsmiljölagen.

Vägledning:

Vid omläggning av tak (ny takbeläggning, oavsett material, som väsentligt förlänger brukstiden) bör kraven på tillträdesanordningar enl. gällande föreskrifter för tiden då omläggningen sker tillämpas oavsett om åtgärden kräver bygglov eller anmälan enl. PBL.

Motivering: Tillträdesanordningar ska normalt klara brukstiden för taket i övrigt. Om takets brukstid väsentligt förlängs genom omläggning måste tillträdesanordningarna också bytas för undvikande av vilseledning beträffande dess status.

Rubrik

Text

Länkar

Länkar här