Skip to main content

Takstege

Last Updated on 2023-12-29 by Admin

Takstege ska finnas då:

  • Taklutningen överstiger 6 grader. Om taklutningen är mellan 6 grader och 12 grader kan i vissa fall gångbrygga användas som takstege. Det ska i så fall vara godkänt i gångbryggans certifieringsbevis.
  • Samt då fasadhöjden överstiger 2 meter och om nivåskillnaden från taknock till marken överstiger 3 meter.

Takstegen ska uppfylla SS-EN 12951.2004, Klass 2. Takstegen ska vara godkänd för infästning av personlig fallskyddsutrustning. Ej sammankopplade bärläktsteg eller plåttakssteg är inte godkända för förankring av personlig fallskyddsutrustning.  

Extra fallskyddsinfästning eller skyddsräcke krävs normalt inte på villor.

Takstegens utformning enligt SS-EN 12951

Taktrappstegen (typ A) har 80 mm djupa steg och kan användas vid taklutning från 6 grader eller brantare. Möjligheter att hålla sig i sidostycken eller stegpinnar ska finnas vid 45 graders lutning eller brantare.

Takpinnstege (Typ B) kan användas från 45 graders lutning eller brantare. Det är respektive tillverkares godkännande som gäller för maximal taklutning.

Bärläktsteg eller andra typer av enskilt monterade steg, som utgör tillträdesled på tak, ska alltid monteras rakt ovanför varandra, vinkelrätt mot nock. De ska vara typgodkända av SITAC/SP. Normalt är dessa bara godkända upp till 4 me3ters fasadhöjd Lutningen i sidled får vara maximalt 3 grader och trappsteg får luta maximalt 6 grader i höjdled. Enkelsteg enligt SS-EN 516, med endast en fot per stig är inte tillåtna för användning i Sverige.

Takstegar som enbart är infästade upptill eller hänger över nock tillåts inte. Dessa måste bytas ut eller fästas in innan ytterligare användning. Nya infästningar ska monteras både upptill och nertill med för typen av stege godkänd infästning.

Takstegar eller taksteg får inte monteras närmare en takkant eller gavel än 1 meter utan att skyddsräcke är monterat. De får heller inte monteras närmare är 35 centimeter från en vägg eller annat hinder, räknat från takstegens sida.

Dimensionering at takstegars infästning till tak ska beräknas utifrån aktuella snölaster. Vid behov ska ytterligare infästningar eller snörasskydd monteras i anslutning till takstegen.

Rubrik

Text

Länkar

Länkar här